नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


विभागका पदाधिकारी, शाखा एवं फांटहरु र तिनका कार्यहरु

कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रमुखलाई महिनर्देशक भनिन्छ । महिनर्देशक अन्तर्गत निर्देशक रहन्छन् । विभागमा प्रशासक शाखा, वन्दीप्रशासन शाखा र अर्थिक प्रशासन शाखा समेतका तीनवटा शाखाहरु छन् । विभागका उल्लेखित पदाधिकारी एवं साखाहरु र ती शाखा अन्तर्गतका फाँट एवं कर्मचारीहरुको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेकोछ ।

 1. १. महानिर्देशक

विभागीय प्रमुखको रुपमा महिनर्देशक विभागको प्रमुख पदाधिकारी हो । महानिर्देशकले गर्ने प्रमुख कार्यहरु निम्न बमोजिम छन्

 • - प्रशासकीय अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी अनुरुप विभागीय प्रमुखले गर्ने कार्यहरु गर्ने
 • - प्राप्त अख्तियारी अनुसार विभागको आर्थिक कारोवारको संचालन गर्ने गराउने र आवश्यकता अनुसार अख्तियारी दिने
 • - विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई शाखा वा फाँ६मा खटाउने र खटाउन लगाउने
 • - विभाग र विभाग अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको ऐन नियम अनुसार सुपरीवेक्षण एवं पुनरावलोकन गर्ने
 • - विभाग अन्तर्गतका शाखा एवं पदाधिकारीहरु र मातहताका कारागार कार्यालयहरुको निरिक्षण गर्ने
 • - विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विभागमा परेका उजुरीहरुको छानविन गर्ने गराउने र ऐन कानून बमोजिम कारवाही गर्ने गराउने
 • - कारागार व्यवस्थापन विभगको तर्फबाट अरु निकायहरुसित गरिने सम्झौताहरु गर्ने
 • - विभागको तर्फबाट नीतिगत सुधार एवं बजेट निकासा र विभागभन्दा माथिल्लो स्तरबाट हुने निर्णयहरुको निम्ति मन्त्रालयमा अनुरोध गरि पठाउने ।
 1. २. निर्देशक

निर्देशकले महानिर्देशक अन्तर्गत रही निम्न कार्यहरु सम्पादन गर्छ

 • - विभागका विभिन्न शाखाहरुको कामको सुपरिवेक्षण गर्ने र समन्वय गर्ने
 • - विभाग अन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरुको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार निरिक्षण गर्ने
 • - नीतिगत सुधार बजेट निकासा र मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट गराउनु पर्ने निर्णयका विषयमा अनुरोध गरी पठाउन महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने
 • - विभागको काम नरोकिने गरी विभागमा कार्यरत अधिकृतहरुको एकहप्तासम्मको विदा स्वीकृत गर्ने
 • - अधिकार प्रत्यायोजन अनुसार विभागबाट गरिने अन्य कार्यहरु गर्ने
 • - कारागार कार्यालयहरु र विभागका शाखाहरु वा फाँटहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका विषयमा परेका उजुरीहरु सम्बन्धी कागजातहरुको अध्ययन गरी आवश्यक कारवाहीका निम्ती महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने
 • - कैद सजाय पुरा गरेका वन्दीहरुलाई कैद मुक्त गर्न स्वीकृती दिने
 • - स्वीकृत वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रही समान्यत १ महिनामा वार्षिक बजेटको अनुपातमा समानुपातिक रुपले बढी खर्च हुन नपाउनेगरी कार्यालयको निम्ति आवश्यक सामानको खरीद आदेश र माग फाराम स्वीकृत गर्ने
 • - विभागसित सम्वन्धित कामको विषयमा महानिर्देशकलाई राय दिने
 • - महानिर्देशक नभएको बेलामा निमित्त महानिर्देशक भै काम गर्ने
 • - वन्दीको स्थानान्तरणको निम्ति कारागार कार्यालयहरुबाट प्राप्त हुने सिफारीसहरुको कारवाही किराराको निम्ति वन्दी प्रशासन शाखा मार्फत राय सहित प्राप्त फाइलहरुमा आवश्यक निर्णय गर्ने
 • - कैद माफी मिनाहाको निम्ति प्राप्त सिफारीसहरुको सम्वन्धित फाँट एवं शाखाबाट छानविन गरि गराई राय सहित महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने
 1. ३. कर्मचारी प्रशासन शाखा

यस शाखाबाट निम्न कार्यहरु हुन्छन्

 • - विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाइल तयार गरी राख्ने
 • - जनसम्पर्क, जिन्सी, दर्ता चलानी, र कम्प्यूटर एवं टाइप सम्वन्धी फाँटहरुबाट आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने गराउने
 • - योजना एवं ऐन सम्वन्धी काम गर्ने गराउने
 • - नेपाल अधिराज्यका विभिन्न जिल्ला एवं स्थानमा रहेका कारागार कार्यालयहरुको कर्मचारीको दरवन्दी समेतको अभिलेख राख्ने
 • - शाखा अन्तर्गतका कर्मचारी र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्वन्धी अभिलेख राख्ने र मूल्यांकन गर्ने गराउने तथा कानून बमोजिम सम्वन्धित निकायमा पठाउने
 • - विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीका विषयमा परेका उजुरी एवं गुनासा सम्बन्धी काम गर्ने गराउने र अभिलेख राख्ने
 • - विभागको पालो पहराको व्यवस्था मिलाउने, सरसफाई सम्वन्धी कार्यको निरिक्षण गर्ने र सो सम्वन्धी काम गर्ने गराउने
 • - कर्मचारीको शाखा तथा फाँट र जिम्मेवारी तोक्नका निम्ति कारवाही उठाउने
 1. ४. शाखा प्रमुख

कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुखको रुपमा कार्यरत शाखा अधिकृतले निम्न कार्यहरु गर्नुपर्छ

 • - शाखासित सम्वन्धित काममा अन्य निकायसंग पत्राचार गर्ने
 • - शाखा अन्तर्गतका कर्मचारी एवं फाँटको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने
 • - शाखा अन्तर्गतका विभिन्न फाँटहरुबाट हुनुपर्ने काम नियमित रुपले भएको छ छैन भन्ने कुराको निरिक्षण गर्ने
 • - कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कागजातहरुको अभिलेख राख्ने
 • - विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीको विषयमा परेका उजुरी सम्वन्धी कागजातहरुको अभिलेख राख्ने
 • - शाखाको कामसित सम्वन्धित नीति निर्देशन सम्बन्धी कागजातहरुको अभिलेख राख्ने वा राख्न लगाउने
 • - कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट हुनुपर्ने कार्यहरुसित सम्बन्धित विषयमा आवशयकता अनुसार टिप्पणी पेश गर्ने
 1. ५. जिन्सी फाँट

विभागको जिन्सी फाँटमा कार्यरत ना.सु/ खरीदारबाट निम्न कार्यहरु हुन्छन् ।

 • - आवश्यकता अनुसार विभागको निम्न आवश्यक जिन्सी सामानहरु खरीद आदेश महानिर्देशक वा निर्देशकबाट स्वीकृत गराई खरीद गर्ने , दाखीला रिपोर्ट प्रमाणित गराई आम्दानी वाँध्ने र माग फाराम महानिर्देशक वा निर्देशकबाट स्वीकृत गराई नियम अनुसार खर्च लेख्ने
 • - खर्च भएर जाने र नजाने सामानको जिन्सी खाता गरी अध्यावधिक वनाई राख्ने र सम्वन्धित अधिकारीबाट प्रमाणित गराउने
 • - मर्मत गर्नु पर्ने सामानहरु नियमानुसार महानिर्देशक वा निर्देशकबाट मर्मत आदेश स्वीकृत गराई मर्मत गराउने
 • - लिलाम एवं मिनाहा गर्नु पर्ने सामानको लिलाम र मिनाहा गर्नको निम्ती कारवाही उठाउने
 • - फाँटसित सम्वन्धित कागजातहरुको अभिलेख राख्ने
 • - फाँटसित सम्वन्धित कामका पत्राचार गर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित अधिकृत समक्ष पेश गर्ने
 • - विभाग र विभाग अन्तर्गत कार्यालयको अचल सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने
 1. ६. जनसम्पर्क फाँट

विभागको जनसम्पर्क फाँटमा कार्यरत ना.सु/खरीदारबाट निम्न कार्य हुन्छन्

 • - विभागमा आउने व्यक्तिलाई आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न लगाई भेट्नु पर्ने शाखा वा पदाधिकारीको कार्यकक्षमा पठाउने
 • - विभागमा कामको सिलसिलामा सम्पर्क राख्ने व्यक्तिलाई निजले सम्पर्क गर्नुपर्ने शाखा वा फाँट सम्बन्धी जानकारी दिने
 • - विभागमा आउने व्यक्तिहरुले दिएका राय सुझाव र गरेका मौखिक अनुरोधहरुको विषयमा सम्वन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी गराउने
 • - फाँटसित सम्वन्धित कागजातको अभिलेख राख्ने र फाँटबाट गर्नुपर्ने कामको निम्ति सम्बन्धित अधिकृत समक्ष पेश गर्ने
 1. ७. कम्प्यूटर/ टाइप

विभागमा कार्यरत कम्प्यूटर अपरेटर र टाइपिष्टको दरवन्दीमा कार्यरत कर्मचारीबाट निम्न कार्यहरुको सम्पादन हुन्छ

 • - विभागका विभिन्न शाखाहबरुबाट अरु निकायसंग गरिने पत्राचार एवं विभागमा राखिने वा अरु निकायमा पठाइने अभिलेखहरुको कम्प्यूटर प्रिन्ट वा टाइप गर्ने
 • - विभागमा टाइपिंगको काम नहुने वा गर्न नपर्ने अवस्था भएमा महानिर्देशक वा सम्वन्धित अधिकृतले खटाएको साखा वा फाँटको काम गर्ने
 • - फाँटसित सम्वन्धित कागजातको अभिलेख राख्ने, कम्प्यूटर एवं टाइप राइटर आदी आफनो प्रयोगमा रहेका उपकरण एवं सामानको सुरक्षा गर्ने र तीनको अवस्थाको विषयमा सम्वन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी दिने ।
 1. ८. योजना/ तथ्यांक

योजना तथा तथ्यांक सम्वन्धी काम गर्न खटिएका ना.सु/खरीदार स्तरका कर्मचारीले निम्न कार्य गर्नुपर्छ

 • - विभागको कार्यको आवधिक प्रतिवेदन सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।
 • - विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको विकाश कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन निर्माण एवं संकलन गर्ने र सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।
 • - विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका योजना र कार्यक्रमहरु सम्वन्धी अभिलेख राख्ने
 • - कारागार कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कारागारमा रहेका वन्दीहरुको अभिलेख राख्‍ने
 1. ९. दर्ता चलानी फाँट

दर्ता चलानी फाँटमा खटिने ना.सु/खरीदार वा सहायक स्तरका अन्य कर्मचारीबाट निम्न कार्य हुन्छन् ।

 • - विभागमा प्राप्त हुने पत्रहरु सम्वन्धित व्यक्तिबाट बुझी दर्ता कितावमा आम्दानी वांधी गोप्य तथा अतीगोप्य र सम्वन्धित पदाधिकारी समक्ष पेश गर्ने र अरु पत्रहरु नखोलिकन महानिर्देशक वा सम्वन्धित पदाधिकारी समक्ष पेश गर्ने र अरु पत्रहरु खोलेर तोक आदेशको निम्ति सम्वन्धित अधिकारी समक्ष पेश गर्ने तथा तोक आदेश भइ आएका पत्रहरु अभिलेखमा सम्वन्धित शाखा फाँटको नाम जनाइ सम्वन्धित शाखा फाँटमा बुझाउने ।
 • - विभागवाट अरु निकायमा पठाइने पत्रहरु चलानी गरी विभागको छाप लागई भर्पाइ समेत गराउने व्यवस्था मिलाई सम्वन्धित कागजातहरुको अभिलेख राख्ने
 • - आफनो जिम्मामा रहेको विभागको छाप आदीको दुरुपयोग हुन नपाउने गरी सुरक्षा गर्ने
 1. १०. सवारी चालक

सवारी चालकले निम्न कार्यहरु गर्नुपर्छ

 • - विभागको सवारी साधन विभागीय कार्यको सन्दर्भमा चलाउने/हाँक्ने
 • - सवारी साधन चलाउदा भएको इन्धन खर्च