Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    

  • कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड र प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुको मस्यौदा प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरिएको

  • कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड र प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुको मस्यौदा प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरिएको


Janak Raj Dahal
Director General

Narayan Neupane
Section Officer (Information Officer)