Rules

S.N Title
1 Prison regulation, 1963 (15th amendment, 2023) Download
2 कारागर ऐन, 2019 र कारागार नियमावली, 2020 Download
3 निजामति सेवा नियमावली 2050 Download
4 प्रहरी नियमावली 2049 Download
5 कारागार नियमावली 2020 Download