नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका कारागारहरु