नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

कालिकास्थान ,काठमाडौं

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका कारागारहरु